Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie w celach handlowych i promocyjnych 

Niniejszym informujemy, że w związku z chęcią skorzystania z panelu kontaktowego na stronie internetowej www.muzadei.pl przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdą Państwo poniżej.  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Muza Dei – Centrum Nowej Kultury, Fundacja z siedzibą w Czeladzi przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 11, zarejestrowana w rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000868143, REGON: 387464202, NIP: 6252475562. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie za pośrednictwem panelu służącego do kontaktu na stronie www.muzadei.pl (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach handlowych i promocyjnych, na co poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego wyraża Pan/Pani zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Poprzez cele handlowe i promocyjne należy rozumieć przesyłania treści handlowych i promocyjnych na Pana/Pani adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. Korzystając z formularza kontaktowego wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. 

W związku ze skorzystaniem z panelu kontaktowego przetwarzać będziemy następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail i numer telefonu. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być operator pocztowy, firmy kurierskie oraz firmy informatyczne. 

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ostatni raz kontaktował się Pan/Pani się z nami. 

Dostęp do danych osobowych, przetwarzanych w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie oraz w celach handlowych i promocyjnych, będą miały wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania zawartych w nich danych. Dane osobowe zawarte w dokumentacji papierowej przechowywane są w zamykanych szafach, które znajdują się w zamykanych pomieszczeniach, natomiast dane osobowe w formie elektronicznej przechowywane są na zabezpieczonych hasłem komputerach. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – z zastrzeżeniem przypadków, w których administrator ma prawo odmówić usunięcia danych (art. 17 ust. 3 RODO) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i promocyjnych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu może wiązać się brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy RODO.